Skip to content
Menu
0
Twój koszyk jest pusty.

1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umowy sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu oraz procedurę odstąpienia od umowy dotyczących zakupionych tam towarów.

Sklep internetowy Comfy English Natalia Tarka, dostępny pod adresem comfyenglish.pl/sklep i prowadzony przez Comfy English Natalia Tarka 62-020 Zalasewo, ul. Szwedzka 10 NIP: 7773393761, REGON: 522892626.

2. Definicje użyte w regulaminie oznaczają

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcie umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Sprzedawca – przedsiębiorca Natalia Tarka prowadząca działalność gospodarczą: COMFY ENGLISH Natalia Tarka 62-020 Zalasewo, ul. Szwedzka 10 NIP: 7773393761, REGON: 522892626;
 • Klient – każdy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem comfyenglish.pl/sklep
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 • Regulamin – Niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;
 • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia;
 • Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, na którym zgromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie;
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie w celu utworzenia konta;
 • Formularz zamówienia;
 • Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient dokonuje
 • Zamówienia;
 • Produkt – produkty lub usługi, które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie będące przedmiotem umowy.

3. Kontakt ze sprzedawcą (sklepem)

 • Adres: ul. Szwedzka 10, 62-020 Zalasewo
 • Email: hello@comfyenglish.pl
 • Telefon: + 48 500 410 744
 • Nr rachunku bankowego: 44 1160 2202 0000 0003 1200 6332

4. Informacje ogólne i wymagania techniczne

 • W celu skorzystania ze sklepu konieczne jest użycie systemu teleinformatycznego: urządzenia końcowe z dostępem do Sieci Internetowej, przeglądarka internetowa;
 • Aktywne konto e-mail;
 • Włączona obsługa plików cookies;
 • Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych Klientów – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 • Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 • Złożenie zamówienia na oferowane produkty i usługi jest możliwe po założeniu konta lub po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 • Sprzedawca wyłącza w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie swoją odpowiedzialność z tytułu zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, które jest spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilność z urządzeniami Klienta.

5. Zasady składania zamówienia

 • Należy wejść na stronę comfyenglish.pl/sklep
 • Należy wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć „Dodaj do koszyka”
 • Wypełnić formularz podając dane odbiorcy (imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail)
 • W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towarów oraz określa ilość Towarów, formę Płatności i dostawy. Wybrane Towary trafiają do Koszyka, po przejściu do którego można rozpocząć procedurę Zamówienia.
 • Po zakończeniu procesu składania Zamówienia i wyborze wszystkich parametrów dostawy, w celu wysłania Zamówienia Klient powinien kliknąć ikonę „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy za zamówione przez Klienta Towary.
 • Po wysłaniu do Sprzedawcy zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca prosi o kontakt w przypadku nie otrzymania przez Klienta maila z potwierdzeniem zamówienia.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy i przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia Umowy, w ramach której Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wybrane przez Klienta Towary, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 • Płatności mogą być dokonywane za pomocą karty kredytowej, karty debetowej, przelewu internetowego, korzystając z systemu szybkich przelewów internetowych. Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po otrzymaniu od Klienta płatności.

6. Metody dostawy, płatności, czas realizacji

Metody płatności:

 • Przelewy24

Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Pliki i Kursy online w następujących terminach:

 • przy płatności online dostęp do wykupionego Pliku lub Kursu online jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z plikiem do pobrania lub linkiem do zawartości. Pobranie pliku i dostęp do Kursu online na Platformie jest nieaktywne do momentu otrzymania płatności przez Sprzedającego.

Dostawa 

 • Produkty dostępne w Sklepie, w szczególności Pliki elektroniczne, Kursy online, Konsultacje online są dostarczane w formie elektronicznej i nie wiążą się z tym dodatkowe opłaty.

7. Umowa sprzedaży

 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie.
 • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przystępuje do realizacji. Potwierdzenie zamówienia oraz przyjęcia do realizacji następuje w wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Klienta adres. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail – umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 • Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 7 dni kalendarzowych, używając do tego celu portalu Przelewy24. Link do płatności w portalu Przelewy24 zostanie przesłany w wiadomości e-mail. Brak opłaty ww. terminie oznacza anulowanie zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet. 
 • Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Pliku. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Towarów w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Towaru (Towarów).
 • W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Towaru przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Towaru.
 • W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na podany adres e-mail nabyty Towar zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po Opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 • W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Towaru do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem Konta lub w przypadku Użytkowników nie posiadających konta na karcie pobierania Towaru.
 • Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: hello@comfyenglish.pl
  • na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);
 • W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.

9. Reklamacja i gwarancja

 • Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Towarów). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail: hello@comfyenglish.pl
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  • stały polubowny sąd konsumencki;
  • wojewódzki inspektor inspekcji handlowej;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

11. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe są zbierane w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), a jeżeli klient wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych.
 • Odbiorcą danych osobowych może być podmiot realizujący płatności elektroniczne związane z zamówieniem.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży spowoduje niemożliwość jej zawarcia.
 • Zasady prywatności reguluje dokument Polityka Prywatności dostępna pod adresem: comfyenglish.pl/polityka-prywatnosci/

12. Postanowienia końcowe

 • Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 • Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę w razie: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.